درسال۲۰۲۱ حدودشصت و هشت میلیون تن آلومینیوم در جهان تولید گردید.

این در حالیست که درسال ۲۰۲۰ تولید آلومینیوم جهان به ۶۵ میلیون و یکصد هزار تن ثبت شده است میلیون و یکصد هزارتن ثبت شده است.

در سال۲۰۲۱ درتولید این محصول چین با تولید ۲۹ ملیون تن مقام اول و هند باتولید ۳.۹ میلیون تن مقام اول و هند با تولید۳.۹ میلیون تن مقام دوم و روسیه با تولید ۳.۷ میلیون تن در مقام سوم تولید جهان ایستاده اند.

کشور های کانادا،امارات متحده عربی،استرالیا،بحرین و نروژ و همچنین آمریکا و ایسلند به ترتیب در مقام های چهارم تا دهم جهان در تولید این محصول در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته اند.