((ابراز نقطه نظرات،انتقادات و پیشنهادات جنابعالی نشانه مهر و دوستی و هم افزایی بیشتر با این شرکت است و شروع حرکتی نوین و بروز در راستای ارتقای دانش افراد این شرکت را رقم خواهد زد با تشکر))

فرم ارزیابی شرکت حکمت