سایر محصولات

پلیسه(افقی)

-بازشوی این توری به صورت افقی ازچپ به راست وبالعکس می باشد و رولینگ توری در هنگام باز وبسته شدن در داخل ریلهای بالا وپایین که دارای حفاظ مویی میباشد به راحتی قابل حرکت است. -نفوذ هرگونه حشرات،خزندگان وجانوران موذی درهنگام استفاده از توری غیرممکن است. -این نوع توری برای درب وپنجره هایی با ارتفاع زیاد قابل استفاده می باشد. -میزان شدت وسرعت باز وبسته شدن توری قابل تنظیم بوده و این عمل پس ازنصب توری بر روی پنجره نیزقابل اجرا می باشد. -قفل توری وبسته شدن آن با استفاده از مگنت های مثبت ومنفی میباشد که کاملاًجذب یکدیگر میشوند ونفوذهرگونه جسم خارجی (حشرات،خزندگان) غیرممکن می باشد. -درصورت تمایل مشتری قابلیت رنگ پذیری را دارا میباشد.