سایر محصولات

دوحالته

یراق آلات این پنجره همزمان می تواند هم بصورت بالا بازشو(Tilt) وهم بصورت کنار بازشو(Turn) مورد استفاده قرارگیردکه حالت (Tlit) این پنجره جهت تهویه وتعویض هوای داخل می باشد حال آنکه حالت ( Turn)جهت عبورومرورونظافت استفاده میشود.