سایر محصولات

الکترواستاتیک(سفید - الوان)

رنـگ آمـیزی پـروفـیل ها در واحـد رنـگ به روش الکـترواستاتیـک انجـام می شود ، ابتـدا پـروفـیل ها در وان هـای شـستشوی سـود ، اسـید وکـرومـاته بـه سطـحـی عـاری از چـربی و منـاسب رنـگ آمیـزی رسـیده ، سپـس بـا عـبور از کـوره پیـش گـرم کامـلاً خشـک شـده و پـس از گـذشتـن از کابیـن پـاشش رنـگ ، وارد کـوره پـخت 30 مـتری مـی شـود. تـجهـیزات پـاشش رنـگ مـحصـول کـمپـانی Sames فـرانسه می بـاشـد که یکـی از بـزرگتـرین سـازنـدگـان سـیستـم های پـاشش رنـگ در دنـیا به شمـار می آیـد. همـچنیـن رنـگهـای پـودری مصـرفی از بهـتریـن تـولیـد کننـدگـان ایـرانی و خـارجـی تـهیه می گـردد.
* جهت مشاهده رنگ پروفیل ها به قسمت پایین صفحه مراجعه فرمایید.
    لطفا چند لحظه صبر کنید ...

    رنگ سرمه ای تست