سایر محصولات

طرح چوب(دکورال)

در ایـن واحـد لایـه ای از فیلـم طـرح دار روی سطـح پـروفـیل یـا ورق قـرار گـرفتـه ، سپـس وارد کـوره پـخـت مـی شـود . ایـن دسـتگـاه بـا ایـجـاد مـکش در دو سـوی پـروفـیل یـا ورق ، فیلـم دکـورال را وکـیـوم کـرده و بـاعـث مـی شـود تـا فیلـم بـه طـور کـامـل بـه سطـح مـورد نـظـر بـچـسبـد . در ایـن حـالـت در دمـا و زمـان مـشخـص و تـعـییـن شـده ، طـرح مـورد نـظـر روی سطـح مـحصـول تـثبیـت مـی گـردد. فیلـم هـای مـصرفـی در ایـن واحـد از معتبـرتـریـن کمـپانـی هـای ایـتالیـایـی تـهیـه شـده و مـطابـق بـا هـنر و تـکـنولـوژی روز دنـیا مـی بـاشـد. مـحـصـولات ایـن واحـد تـلـفیـقی از هـنر ، نـو آوری و طـبیعـت اسـت کـه امـکـانـات نـویـنی را بـرای مـعمـاران و طـراحـان ساخـتمانـی وصـنعتـی فـراهـم مـی آورد.
لطفا چند لحظه صبر کنید ...

رنگ سرمه ای تست