تلاش صنعت آلومینیوم هند برای مقابله با واردات ارزان

این انجمن همچنین یک سیاست حمایت گرایانه را پیشنهاد کرد که شامل اجباری کردن خرید محصولات تولیدکنندگان آلومینیوم هندی است. طبق اعلام انجمن آلومینیوم هند، میزان واردات این کشور در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۹ درصد افزایش داشت و به ۱۵۶۳ کیلو تن در مقایسه با ۸۸۱ کیلو تن در سال ۲۰۱۱ رسید. این انجمن اعلام کرد واردات مذکور عمدتا از چین و کشورهای خاورمیانه بوده است که در ۵۶ درصد از مصرف آلومینیوم هند در سال مالی گذشته سهم داشتند در حالیکه سهم تولیدکنندگان هندی تنها ۴۴ درصد بود. این وضعیت به دلیل تداوم کاهش قیمتهای جهانی در سالهای اخیر وخامت بیشتری پیدا کرده است. منبع: باشگاه خبری آلومینیوم