استفاده از انرژي خورشيدي براي ذوب آلومينيوم

به‌گزارش باشگاه آلومينيوم، آفريقاي‌جنوبي داراي منابع عظيم انرژي خورشيدي و همچنين صنعت آلومينيوم بزرگي است. محققين و صنعتگران با همكاري يکديگر در پروژة سولام SOLAM (ذوب آلومينيوم توسط انرژي خورشيدي كه مستقيماً به كورة دوار هدايت مي‌شود) به‌دنبال راه‌حل‌هايي جديد جهت استفادة بهينه از انرژي خورشيدي در ذوب فلز آلومينيوم مي‌باشند. با استفاده از اين روش، شركت‌ها قادر خواهند بود مصرف انرژي خود را تا حد زيادي كاهش داده و درنتيجه ميزان دي‌اكسيدكربن توليد‌شده حاصل از اين فرآيند را كاهش دهند. انستيتوي علمي و شركت‌هاي مختلفي از آفريقاي‌جنوبي و آلمان در اين پروژه همكاري دارند و هماهنگي اين پروژه توسط مركز هوافضاي آلمان صورت گرفته است.

پتانسيل كاهش قابل‌توجه دي‌اكسيد‌كربن:

آفريقاي‌جنوبي داراي منابع عظيم طبيعي است و هنوز زغال‌سنگ ۹۰ درصد از توليد انرژي اين كشور را تشكيل مي‌دهد. آفريقاي‌جنوبي در ميان ۱۵ كشور برتر در توليد گازهاي گلخانه‌اي قرار دارد. توليد فلز ۳۰ درصد از صنعت توليدي اين كشور را شامل شده و درنتيجه بزرگترين بخش صنعتي به‌شمار مي‌آيد. استفاده از انرژي خورشيدي موجب كاهش ردپاي كربني و هزينه خواهد شد. وزارت آموزش و تحقيقات فدرال آلمان، بودجة اين پروژه را به‌مدت سه سال (از سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸) تأمين خواهد كرد.

آينه‌هايي براي متمركز‌كردن انرژي خورشيدي:

در ابتدا، کارشناسان اين پروژه از يك كورة دوار جهت ذوب و بازيافت آلومينيوم استفاده خواهند كرد كه در آن از انرژي خورشيدي براي حرارت‌دهي به آلومينيوم استفاده مي‌شود. اين محققين از آينه‌هاي خورشيدي جهت متمركز‌كردن اشعة خورشيد و دستيابي به حرارت لازم (۷۰۰ درجة سانتيگراد)، استفاده مي‌كنند. اين سيستم داراي بيش از ۲ هزار آينة طراحي‌شده جهت متمركزكردن اشعة خورشيد است كه برروي سقف مركز تحقيقات خورشيدي DLR جوليش (Julich) نصب شده‌اند.

به‌گفتة متخصصين آلماني، هدف، اجراي گستردة اين پروژه جهت تأمين نياز صنعت آلومينيوم‌سازي است. لازم به ذکر است كه كشورهايي در اولويت بهره‌برداري قرار خواهند گرفت كه از منابع خورشيدي گسترده‌اي برخوردار باشند.

منبع: باشگاه خبری آلومینیوم