عدم نگرانی روسال از تولید آلومینیوم چینی

نگرانی درباره اشباع عرضه در بازار آلومینیوم، قیمت این فلز را تحت فشار قرار داده و بسیاری از تولیدکنندگان را ناچار به محدود کردن تولید کرده است. چنین نگرانیهایی با افزایش ظرفیت در چین تشدید شده و باعث شده شرکت آلکوا پیش بینی خود از وضعیت بازار در سال جاری را از کمبود به مازاد عرضه بر تقاضا تغییر دهد. اما معاون مدیرکل روسال معتقد است افزایش صادرات محصولات آلومینیومی چین در دسامبر یک پدیده موقت بوده است و فکر نمی کند چین بخواهد به برنامه اش برای برداشتن مالیات بر صادرات آلومینیوم که صادرات را افزایش خواهد داد، ادامه دهد. بر اساس گزارش رویترز، روسال پیش بینی می‌کند بازار آلومینیوم بجز چین امسال با ۱.۵ میلیون تن کمبود روبرو می‌شود. منبع: باشگاه خبری آلومینیوم