ماده پاک کننده درب وپنجره های دوجداره U.P.V.C

بهترین ماده پاک کننده پروفیل های درب وپنجره U.P.V.C صابون وآب می باشد چرا که صابون وآب از تشکیل اکتریسیته  روی پروفیل ها وجذب گرد وغبار و دوده جلوگیری می نماید. در صورت بروز صدمه روی آنها بوسیله مایع وکانول برطرف می نماید. برای پاک کردن سطح پروفیلهای پنجره دوجداه U.P.V.C هر گز نباید از بنزین ومواد اکسیدی استفاده کرد. این امر باز هم به مزیت درب و پنجره دوجداره U.P.V.C می افزاید.