فرآیند تولید پروفیل آلومینیوم

چنانچه فرآیند تولید پروفیل آلومینیومی را به چهار بخش عمده : 1- قالب   2- بیلت  3-پرس  4- عملیات تکمیلی تقسیم کنیم پس از ساخت قالب که به لحاظ دقت در ابعاد وطراحی مناسب وهمچنین به لحاظ استحکام وطول عمر نقش تعیین کننده ای در کیفیت محصول نهایی وقیمت تمام شده آن دارد قالب را داخل کوره پیش گرم قرار داده تا به دمای استاندارد تولید برسد که حدود500درجه سانتیگراد می باشد که بهتر است در مدت زمانی بین 4تا6 ساعت به این درجه برسد سپس قالب را به قالب بند بسته ودر داخل پرس قرار میگیرد، بیلتها که همچون قالب در کوره بیلت به حرارت کافی رسیده اند در داخل پرس قرارداده وبا فشار به قالب پروفیل مورد نظر از قالب خارج میشود. نکته : سطح مقطع پروفیل وابعاد قالب ودستگاه پرس کاملا به هم مربوط هستند. پس از تولید پروفیل آنرا روی خط تولید قرارداده تا پس ازخنک شدن استرج(کشیده) شود تا شکل نهایی را به خود بگیرد.سپس به ابعاد مد نظر مشتری برش خورده وداخل کوره ایج قرار می گیردتا عملیات حرارتی روی آن انجام گیردسپس یه سفارش مشتری آماده شده بصورت (خام،رنگی ، آنادایز و...) تحویل میشود. برگرفته از سایت: http://salusim.ir/