تکنولوژی آکستروژن آلومینیوم

اکسترود فرآیند تغییر شکل پلاستیک است که در آن بلوک فلزی (بیلت) در اثر اعمال نیرو از قالبی با سطح مقطعی کوچکتر عبور میکند.درواقع اکستروژن فرآیند متراکم سازی غیر مستقیم است. نیروهای لازم برای این متراکم سازی به وسیله تماس بیلت با محفظه قالب وقالب ایجاد میشوند که مقادیر آنها بسیار زیاد است.تماس بیلت با محفظه قالب وقالب منجر به ایجاد تنش های فشاری بالایی شده که این تنش ها باعث کاهش احتمال بروز ترک سطحی بیلت حین انجام فرآیند می شوند.اکستروژن بهترین روش برای شکستن ساختارریختگی بیلت است چرا که در این فرآیند بیلت تنها تحت تاثیرنیروهای فشاری قرار می گیرد.بسته به نوع آلیاژ وروش مورد نظر، اکستروژن می تواند به صورت سرد وگرم انجام شود. در اکستروژن گرم ، بیلت برای تسهیل در انجام تغییر شکل پلاستیک ، پیش گرم می شود. دسته بندی فرآیندهای اکستروژن به دونوع اصلی عبارتند ازاکستروژن مستقیم واکستروژن غیر مستقیم که معمولاً در کارخانه های تولیدی کشور از روش اکستروژن مستقیم استفاده می شود. برگرفته از سایت: http://salusim.ir/