آبكاري آلومينيوم ازحمام هاي آلي هيدريدي

ايجاد رسوب الكتريكي آلومينيوم بر روي فولاد از حمام هاي آبكاري الي مورد بازبيني قرار گرفت. الكتروليت مورد استفاده شامل 400g/l كلريد آلومينيوم بدون آب، 16g/l هيدريد ليتيم آلومينيوم و يك ليتر دي اتيل اتر بود. عمليات آبكاري در درجه حرارت محيط با دانسيته جريان هايي از 35mA/cm2 و زمان آبكاري 8 تا 30 دقيقه، رسوب هاي بسيار خوبي از الومينيوم به ضخامت 3 تا21 ميكرومتر ايجادكرد. بازده جريان كاتدي بين 90 تا 92 درصد مي باشد و پوشش Al حاصله داراي ساختمان كريستالي، نرم و انعطاف پذير، و ظاهر آن مات وسفيد رنگ است. خواص توپوگرافي و مورفولوژي پوشش بوسيله ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني مورد بررسي قرار گرفت . تركيب رسوب توسط روش هاي XRD , EDAX تعيين شد كه خلوص بيش از 99 درصد را نشان داد.

برگرفته ازسایت: http://www.civilica.com/Paper-INCC05-INCC05_038.html