آلیاژآلومینیومی جدید مخزن نگهدارنده هیدروژن

به گزارش باشگاه آلومینیوم سالهاست مه فلز آلومینیوم درساخت هواپیماهای سبک وزن،نگهداری نوشابه،بهینه سازی مصرف سوخت از طریق پروفیل های ویژه وصنایع ورق کاربرددارد. مخزن نگهدارنده هیدوژن برای سلولهای سوختی هیدریدهای سبک وزن حاصل جایگزینی سازی اتم های هیدروژن در ترکیب آلومینیوم روش ایمن ومناسبی برای ذخیره سازی هیدروژن به منظور استفاده به عنوان سلول سوختی است. تا کنون هیدریدهای منیزیمی،سدیمی نیز تولید شده اند ولی مخازن مناسبی برای نگهداری هیدروژن محسوب نمیشوند.یک آلیاژهیدریدی پایه آلومینیومی کاندیدای مناسبی برای تولید مخزن وهیدروژنی است چرا که هم سبک وزن است وهم هیچگونه ضرری برای محیط زیست ندارد.تاکنون تنها هیدریدهای آلومینیومی پیچیده که برای ذخیره سازی هیدروژن نا مناسب است تولید شده بود.به تازگی گروهی از دانشمندان آژانس اتمی ژاپن ودانشمندان دانشگاه توهوکوی ژاپن اعلام کرده اندکه موفق به دست یابی به ترکیبی ساده از آلیاژآلومینیومی شده اندکه برای ذخیره سازی مناسب است.ترکیب نهایی توسط دستگاه جداسازاشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت وبه طور وضوح جایگزین سازی هیدروژن در ترکیب آلیاژمشاهده گردید.علیرغم آنکه میزان هیدروژن ترکیب مزبور پایین بوده ولی این دانشمندان انجام واکنش مزبور را به وضوح ثابت کردند.به گفته این دانشمندان قدم های نخستین برای ذخیره سازی هیدروژن در درون آلیاژ آلومینیوم برداشته شده به طوری که می توان این آلیاژها بعنوان منابع مناسبی استفاده کرد.ولی برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن لازم است که تحقیقات بیشتری صورت پذیرد. منبع: نشریه خبری-اقتصادی آلومینیوم