تحولات آلومینیوم در راه است

اخبار خوبی ازآلومینیوم ایران به گوش میرسد،ظاهراً شرکت با کمک چینی ها دیگ های ذوب قدیمی را با تغییر تکنولوژی در رراستای کاهش مصرف انرژی وارد خطوط تولید می کند که این امر بصورت تدریجی در حال انجام است. با ورود این دیگ ها ظرفیت تولید این شرکت روند افزایشی گرفته وتولید وفروش در شرکت با رشد همراه خواهد شد که با توجه به قیمت های فعلی محصولات شرکت بورس کالا شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت عایدی مجدد درنیمه دوم سال از فایرا شنیده می شود. همچنین ظاهرا برای سال آینده نیز روند صعودی سود آوری شرکت ادامه وشایعات سود200تومانی برای سال94بر سر زبان ها افتاده است. برگرفته ازسایت: http://namabourse.com/fa/news/