امید به بازگشایی واحدهای بسته شده فلز آلومینیوم دربازار

به گزارش باشگاه آلومینیوم ، حتی با اینکه نرخ رشد تولید فلز آلومینیوم در منطقه خاورمیانه 23درصد است،کاهش وتعطیلی موقت واحدهای ذوب مختلف در اقصی نقاط جهان نرخ تولید این فلز رات شدیداً تخت تاثر قرارداده،به طوریکه نرخ تولید را به کمتر از آنچه در ماه ژانویه پیش بینی میشد،کاهش داده است. از ابتدای سال 2012تا کنون، تولید آلومینیوم ، آرام آرام کمرنگ میشود.همچنین انگیزه برای کاهش تولید نیز آرام آرام ازبین رفته است . اخبار مختلفی از بازگشایی واحدهای ذوب مختلف در اروپا به دست می رسد که با بازگشایی این واحدها، ظرفیت کلی تولید آلومینیوم افزایش می یابد. هم اکنون آمریکای جنوبی تنها منطقه ای است که با کمبود تولید آلومینیوم روبه روشده  است. این کاهش تولید عمدتاً به کاهش تولید در برزیل باز می گردد،کشوری که بیشرین تاثیر را ازافزایش تعرفه های انرژی داشته وهمزمان،با کاهش قیمت آلومینیوم روبه رو بوده است. با آغاز سال2015میلادی ، بسیاری از شرکت های تولیدکننده فلزآلومینیوم منتظرعملکرد قیمت هادر بازارند.بسیاری از شرکت ها بودجه سال آینده خود را بر مبنای آلومینیوم با قیمت 2200دلار(به ازای هرتن) بسته اندوبرخی دیگر معتقدندکه قیمت آلومینبوم بالاتر از2150 نخواهد رفت. برگرفته ازسایت: http://alinclub.com/news.aspx?nid=8228