آينده براق آلومينيوم

در گذشته كشورهايي نظير چين كه تلاش هاي بسياري براي راه اندازي واحدهاي توليد شمش كرده بودند، به سبب عدم اطمينان از آينده مواد اوليه اين صنعت، به يكباره طرح هاي توسعه اي خود را متوقف كردند. اما ايران در شرايطي كه با ذخاير محدود و در عين حال نامرغوب بوكسيت در شمال شرق كشور مواجه است، اينك با استفاده از ذخاير “نِفلين سينيت” شمال غرب ايران، آينده اي قابل اطمينان براي توسعه اين صنعت رقم زده است. اگرچه در كتاب ها توليد شمش آلومينيوم همواره استفاده از بوكسيت را تداعي مي كند، اما در قرن بيستم، اين روس ها بودند كه در راستاي تلاش براي توسعه صنعت آلومينيوم خود، به ماده معدني نفلين سينيت رسيدند. البته به گفته كارشناسان اكنون 97 درصد شمش آلومينيوم در جهان از طريق بوكسيت تأمين مي شود. اما كشورهايي نظير ايران كه به دليل ساختار زمين شناسي خود ذخاير مطمئني براي تأمين بوكسيت خطوط توليد شمش ندارند، سراغ ماده معدني نفلين سينيت رفته اند.