آنالیز تقاضا

براساس اطلاعات رسیده ازمتال بولتن وانستیتوی بین المللی آلومینیوم،درسال 2007تولیدجهانی آلومینیوم تاجولای نسبت به سال گذشته 1/12درصدافزایش داشته وبه 6/21میلیون تن رسید.پیش بینی می شودکه باتوجه به تجدیدنظر درتولیدآلومینیوم چین،تولیدجهانی آلومینیوم درسال جاری 9/10درصدافزایش یابد.این رقم درسال 2008به8درصدودرسال 2009به1/5درصدکاهش خواهدیافت.

تولیددرآفریقا: آفریقا تنها نقطه ای درجهان است که به دلیل تعطیلی والکودرغنا دراوایل سال جاری با این مشکل روبه روگردید.تولیدآلومینیوم اولیه درآفریقا با9/6درصد کاهش نسبت به سال گذشته دراواخرجولای واوایل آگوست به148هزارتن رسید.تولیداین منطقه درسال منتهی به جولای به 05/1میلیون تن رسید که نشان دهندۀ 6/2درصدکاهش نسبت به همین دوره درسال 2006است.طبق پیش بینی تولیدآفریقا با7/2درصدکاهش درسال جاری روبه روخواهدبود امادرسال 2008تولید2درصدافزایش خواهدیافت.بانگاهی به سایرتولیدکنندگان آفریقا(به جزوالکو)طی نیمه نخست سال جاری،مشاهده می کنیم که تولیددرسایرواحدهای تولیدی افزایش داشته است به طوری که کاهش تولیدوالکوراتقریباًجبران نموده است.تولیددرواحدهای ذوب درکامرون،مصر،موزامبیک وآفریقای جنوبی طی نیمۀ نخست سال جاری با2/1درصدافزایش نسبت به سال گذشته به 891100تن رسیده است.این افزایش درتولیدعمدتاًبه افزایش تولیددرواحدهای ذوب شرکت بیلیتون درآفریقا بازمی گردد.البته قطعی برق درموزال تأثیراندکی برروی تولیداین ناحیه داشته است.به گزارش شرکت بیلیتون که صاحب 47درصدازسهام این واحداست،تولیدموزال درنیمۀدوم سال جاری با5%درصدکاهش به 140هزارتن درسال رسیده است.

تولیددرآمریکای شمالی:

طبق گزارش متال بولتن،بازگشایی بسیاری ازواحدهای ذوب درآمریکای شمالی باعث افزایش ظرفیت به میزان 300هزارتن درسال 2007خواهدشد.ازاین روپیش بینی می شودکه تولیددراین ناحیه بافزونی 6/5میلیون تن روبرو گردد.طبق گزارشات اخیرانستیتوی آلومینیوم کانادا،تولیددرآمریکای شمالی درماه جولای واواخرآگوست 8/6درصدافزایش داشته وبه 480736تن رسیده است.سهم کانادادراین افزایش،به میزان 5/1درصدودرایالات متحده به 218513تن رسید.طی چندماه اخیربازگشایی واحدهای نظیر اینتالکوواورست درآمریکای شمالی تأثیربه سزایی برروی این قضیه داشته است.افزایش قیمت آلومینیوم دربورس لندن وکاهش قیمت آلومینا،تولیدآلومینیوم رابسیارسودآورساخته است.البته این موضوع مستلزم عقدقراردادبلندمدت انرژی است.پیش بینی می شودکه به زودی تاسال 2009تولیددرآمریکای شمالی اندکی بیش ازتولیددرایالات متحده گردد.

منبع نشریه خبری آلومینیوم