شـرکـت حکـمت در سـال 1347 بـا بـهـره گـیـری از کـمتـریـن امـکـانـات و بـا هـدف عـالـی در یـک کــارگـاه شـروع بـه سـاخـت درب و پنـجـره آلـومـینیـوم نـمـود و پـس از انـجـام پـروژه هـای کـوچـک و بـزرگ و سـرویـس دهـی مـنـاسـب بـه مـوفـقیت هـای بـزرگـی نـائـل گـردیـد و بـا عنایـت بـه لـطف خـداونـد درسـال 1360 اولـیـن طـرح اخـتصاصـی خـود را بـه انــجام رسـانـید کـه از آن سـال تـا کـنون در راه تـحـقـق ونـیـل به هـدف عـالـی وکـیفیـت بـهتر و بـرتـر گـام بـرداشتـه بـه نحـوی کـه تـاکـنون تـولیـدات اخـتصـاصـی ایـن شـرکـت بـه بیـش از سـی سیـستـم ارتـقـاء پـیـدا کـرده اسـت.
شـرکـت حکـمت در سـال 1378 درجـهـت تـوسـعـه تـولیـدات و بـالا بـردن ظـرفـیـت تـولیـد خـود مبـادرت بـه خـریـد و تـجـهیـز کـارخـانـه نـمود و از آن سـال تـا کـنون بـا بـهـره گـیری از پـیشرفـته تـریـن مـاشـین آلات و امـکـانات ابـزاری بـه بـهتریـن کـیفیـت در تـولیـدات خـود دست یـافتـه اسـت و بـا تـوجـه بـه تـجربـه وحسـاسیـت مـوجـود در زمـینـه کـیفیـت پـروفیـل ، درسـال 1396 خـط تـولیـد و رنـگ پـروفیـل را نیـز دردستـور کـارخـود قـرارداده اسـت.
در راسـتای تکـمیل فـرآیـنـد تـولیـد پـروفیـل آلـومـینیـوم ، عـملیـات تـولیـد بـا نـصـب یـک دستـگـاه پـرس اکـستـروژن 8 اینچ ، و بـا قـدرت فشـار 2500 تـن بـه همـراه مـیـز تمـام اتـومـاتیـک 42 مــتری و بـا ظـرفیـت تـولیـد تـقریبـی مـاهـیانـه 100 تـن در یـک شـیفـت ، و نـصب خـط رنـگ الکتـرو اسـتاتیـک بـا تـجهیـزات پـاشـش رنـگ ، محصـول کـمپـانی Sames فـرانسه کـه از بـزرگـترین و بـرتـرین سـازنـدگان سیستـم هـای پـاشـش رنـگ در دنـیا می بـاشد بـا ظرفـیت مـاهـیانه حـدود 500 تـن ، همـچنین نـصب واحـد دکـورال (طـرح چـوب) بـا تـوانـایی تولـید روزانـه3 تن پـروفـیل در یک شیفت آغـاز گـردید.
ایـن شـرکـت بـا بیـشینـه حـدود نیـم قـرن تـجربـه در صـنعت آلـومینیـوم هـمـواره یـاد آور نظـم ، نـو آوری ، زیبایـی و دقـت عمـل بـوده اسـت.
در طـی ایـن مـدت تـلاش شـرکـت بـر آن بـوده اسـت کـه نـقـایـص مـوجـود در صـنعت آلـومـینیوم را سـامـان بـخـشد و تـا حـد امکـان سیستـمی را ارائـه نمـایـد کـه عـاری از هـرگـونـه نـقـص بـاشد ، بـدیـن تـرتیـب سـیستـم هـای طـراحی شده بـر اسـاس اصـول زیبـایـی و هـوابنـدی ، آببنـدی ، درزبنـدی و استحکـام لازم ، و درقالـب رنگـهـای مـتنوع ، در بـالاتـرین کیـفیت
و مـتد روز دنیـا در اختیـار صاحـبنظـران و مجـریـان محـترم صنـعت آلـومینـیوم و صنـعت سـاختمـان قـرار گـرفـته اسـت.

واحد تولید پروفیل:


مـواد اولـیه واحـد تـولیـد پـروفـیل، بیـلت آلـومینـیوم مـی بـاشـد. بیـلت آلـومینیومـی پـس ازگـرم شـدن درکـوره پیش گـرم وارد دسـتگـاه پـرس اکـستـروژن شـده و تـحـت فشـار سـیلنـدر پـرس از قـالـب مـورد نـظر عـبور کـرده و سپـس بـه صـورت پـروفـیل از دهـانـه پـرس خـارج مـی گـردد.
دو دسـتگـاه پـولـر بـه نـوبـت پـروفـیل خـروجـی را تـحت نـیـروی کـشش ثـابـت بـصـورت مستقیـم تـا انتـهای مـیز هدایـت مـی کند کـه ایـن امـر بـاعـث رعـایت دقیـق ابـعاد و جـلوگـیری از هـرگـونـه اعـوجـاج پـروفـیل مـی گـردد.
هـمچنیـن میـز اتـومـاتیـک 42 مـتری بـه واسـطـه دارا بـودن تـسمـه هـای نـمـدی از ضـربـه زدن بـه پـروفـیل جـلوگـیری مـی نـمایـد ، ایـن مـیز مـجهـز بـه اسـترچ ، اره گـرم بـر و سـرد بـر مـی بـاشد کـه بـه صـورت تـمـام اتـومـاتیـک پـروفـیل تـولیـدی را در طـول هـای دلـخـواه بـرش زده و بـه انتـهای مـیز مـنتقـل مـی کـند.
جـهت رسیـدن بـه سـختی و استـحکـام مـورد نـظـر در پـروفیـل هـای تـولـیدی ، از کـوره اجـینگ اسـتفـاده مـی شـود.
ایـن دسـتگـاه از نـوع PLC بـا کـنترلرهای دیـجیتـال بـوده کـه بـا انـجـام عـملیات حـرارتـی طبـق نمـونـه هـای استـاندارد ، سـختـی مـورد نیـاز پـروفـیل را تـامـین مـی نـمایـد.

بیشتر

محصولات پرفروش